Contact

Pedicure en Beautysalon Calendula

Dennenstraat 20 6566 WT Millingen aan de Rijn The Netherlands m: +31645750453 e: info@voetenbeauty.nl www.voetenbeauty.nl

Hier vindt u ons

Parkeren

Parkeren kan op eigen terrein direkt voor de deur. In een paar stappen zit u in de behandelstoel.
Pedicure Millingen aan de Rijn
+31645750453 info@voetenbeauty.nl bel of app voor snel contact
Millingen aan de Rijn
Algemene Voorwaarden Pedicure en Beautysalon Calendula 1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure en Beautysalon Calendula en een cliënt waarop Pedicure en Beautysalon Calendula deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen Pedicure en Beautysalon Calendula. Pedicure en Beautysalon Calendula zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure en Beautysalon Calendula zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 3. Afspraken. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure en Beautysalon Calendula melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure en Beautysalon Calendula het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure en Beautysalon Calendula de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure en Beautysalon Calendula moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 4. Betaling. Pedicure en Beautysalon Calendula vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure en Beautysalon Calendula vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of te pinnen. 5. Personeel in de praktijk. Pedicure en Beautysalon Calendula heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Pedicure en Beautysalon Calendula dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Pedicure en Beautysalon Calendula niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Pedicure en Beautysalon Calendula. 6. Persoonsgegevens & privacy. De cliënt voorziet Pedicure en Beautysalon Calendula vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure en Beautysalon Calendula aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit alles binnen de grenzen van de privacywet en de AVG wet per 28 mei 2018. U vult daartoe het toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens in. Op de homepage vindt u de tekst die u kunt uitprinten of u vult het formulier in de praktijk in. Pedicure en Beautysalon Calendula neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure en Beautysalon Calendula behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens AVG. Pedicure en Beautysalon Calendula zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 7. Geheimhouding. Pedicure en Beautysalon Calendula is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure en Beautysalon Calendula verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 8. Aansprakelijkheid. Pedicure en Beautysalon Calendula is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure en Beautysalon Calendula is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure en Beautysalon Calendula is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 9. Garantie. Pedicure en Beautysalon Calendula geeft de cliënt 8 dagen garantie op de verrichte behandeling en 8 dagen op de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Pedicure en Beautysalon Calendula geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 10. Beschadiging & diefstal. Pedicure en Beautysalon Calendula heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure en Beautysalon Calendula meldt diefstal altijd bij de politie. 11. Klachten. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure en Beautysalon Calendula. Pedicure en Beautysalon Calendula moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure en Beautysalon Calendula de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure en Beautysalon Calendula en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 12. Behoorlijk gedrag. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure en Beautysalon Calendula het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. 13. Recht. Op elke overeenkomst tussen Pedicure en Beautysalon Calendula en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 14. Ambulant1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voorvoldoende ruimte en de door de Pedicure en Beautysalon Calendula gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk temaken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indiende cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure en Beautysalon Calendula gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen. Bedrijfsinformatie : Pedicure en Beautysalon Calendula Dennenstraat 206566 WT Millingen aan de Rijn telefoon: +31-(0)6 45750453 KvK: 58517294 btw nr op aanvraag indien nodig.
Huisregels
Wij behandelen uitsluitend in onze praktijk en niet op locatie.
Bij verhindering dient een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure en Beautysalon Calendula worden doorgegeven. Het niet afmelden van een afspraak houdt in dat wij gereserveerde tijd niet optimaal kunnen benutten en dus die tijd in rekening brengen.
Bij het niet nakomen van een afspraak, zullen wij u niet bellen. Als u niet meer weet wanneer u een afspraak heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch (evt per voicemail) als per mail: info@voetenenbeauty.nl
 
Wij geven de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•de cliënt andere producten dan de door Pedicure en Beautysalon Calendula geadviseerde producten heeft gebruikt.
•de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
•de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
•de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 
Beschadiging en Diefstal:
Pedicure en Beautysalon Calendula heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Wij melden diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.
 
Gedrag:
De client behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimtes niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
 
Afspraken en toegangsrecht
1.Uitsluitend cliënten met een afspraak, zij die een afspraak willen maken of zij die een product komen afhalen mogen het pand betreden.
Pedicure en Beautysalon Calendula heeft ten allen tijde het recht de toegang tot het pand te weigeren, dan wel om te verzoeken onmiddellijk het pand te verlaten. Begeleiding bij ouderen, kinderen of mensen met een beperking zijn uiteraard gewoon welkom het pand te betreden.
……… energie uit de natuur ……
natuurzuivere aromatherapie behandelingen en producten… energie uit de natuur…

Contact

Pedicure en Beautysalon Calendula

Dennenstraat 20 6566 WT Millingen aan de Rijn The Netherlands m: +31645750453 e: info@voetenbeauty.nl www.voetenbeauty.nl

Pedicure en Beautysalon Calendula

+31645750453 info@voetenbeauty.nl Bel of app voor snel contact. Als ik niet opneem, dan ben ik aan het werk, spreek dan uw boodschap in.
Millingen aan de Rijn
Algemene Voorwaarden Pedicure en Beautysalon Calendula 1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure en Beautysalon Calendula en een cliënt waarop Pedicure en Beautysalon Calendula deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen Pedicure en Beautysalon Calendula. Pedicure en Beautysalon Calendula zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure en Beautysalon Calendula zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 3. Afspraken. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure en Beautysalon Calendula melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure en Beautysalon Calendula het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure en Beautysalon Calendula de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure en Beautysalon Calendula moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 4. Betaling. Pedicure en Beautysalon Calendula vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure en Beautysalon Calendula vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of te pinnen. 5. Personeel in de praktijk. Pedicure en Beautysalon Calendula heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Pedicure en Beautysalon Calendula dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Pedicure en Beautysalon Calendula niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Pedicure en Beautysalon Calendula. 6. Persoonsgegevens & privacy. De cliënt voorziet Pedicure en Beautysalon Calendula vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure en Beautysalon Calendula aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit alles binnen de grenzen van de privacywet en de AVG wet per 28 mei 2018. U vult daartoe het toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens in. Op de homepage vindt u de tekst die u kunt uitprinten of u vult het formulier in de praktijk in. Pedicure en Beautysalon Calendula neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure en Beautysalon Calendula behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens AVG. Pedicure en Beautysalon Calendula zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 7. Geheimhouding. Pedicure en Beautysalon Calendula is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure en Beautysalon Calendula verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 8. Aansprakelijkheid. Pedicure en Beautysalon Calendula is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure en Beautysalon Calendula is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure en Beautysalon Calendula is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 9. Garantie. Pedicure en Beautysalon Calendula geeft de cliënt 8 dagen garantie op de verrichte behandeling en 8 dagen op de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Pedicure en Beautysalon Calendula geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 10. Beschadiging & diefstal. Pedicure en Beautysalon Calendula heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure en Beautysalon Calendula meldt diefstal altijd bij de politie. 11. Klachten. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure en Beautysalon Calendula. Pedicure en Beautysalon Calendula moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure en Beautysalon Calendula de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure en Beautysalon Calendula en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 12. Behoorlijk gedrag. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure en Beautysalon Calendula het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. 13. Recht. Op elke overeenkomst tussen Pedicure en Beautysalon Calendula en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 14. Ambulant1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voorvoldoende ruimte en de door de Pedicure en Beautysalon Calendula gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk temaken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indiende cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure en Beautysalon Calendula gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen. Bedrijfsinformatie : Pedicure en Beautysalon Calendula Dennenstraat 206566 WT Millingen aan de Rijn telefoon: +31-(0)6 45750453 KvK: 58517294 btw nr op aanvraag indien nodig.
Huisregels
Wij behandelen uitsluitend in onze praktijk en niet op locatie.
Bij verhindering dient een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure en Beautysalon Calendula worden doorgegeven. Het niet afmelden van een afspraak houdt in dat wij gereserveerde tijd niet optimaal kunnen benutten en dus die tijd in rekening brengen.
Bij het niet nakomen van een afspraak, zullen wij u niet bellen. Als u niet meer weet wanneer u een afspraak heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch (evt per voicemail) als per mail: info@voetenenbeauty.nl
 
Wij geven de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•de cliënt andere producten dan de door Pedicure en Beautysalon Calendula geadviseerde producten heeft gebruikt.
•de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
•de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
•de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 
Beschadiging en Diefstal:
Pedicure en Beautysalon Calendula heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Wij melden diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.
 
Gedrag:
De client behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimtes niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
 
Afspraken en toegangsrecht
1.Uitsluitend cliënten met een afspraak, zij die een afspraak willen maken of zij die een product komen afhalen mogen het pand betreden.
Pedicure en Beautysalon Calendula heeft ten allen tijde het recht de toegang tot het pand te weigeren, dan wel om te verzoeken onmiddellijk het pand te verlaten. Begeleiding bij ouderen, kinderen of mensen met een beperking zijn uiteraard gewoon welkom het pand te betreden.